Regulamin

Serwisu i Sklepu Internetowego
https://wodykarpackie.pl/I.  Informacje ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu („Usługi”), warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług, sposób składania Zamówień, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji Towarów.
  2. Właścicielem Serwisu pod adresem: https://wodykarpackie.pl/ (dalej również jako: „Serwis”) jest „Wody Karpackie” sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Pużaka 16 A, 38-400 Krosno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000373636, nr REGON: 180648744, NIP: 6852309205 (określana dalej m.in. jako: „Sprzedawca”, „Usługodawca”).
  3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym  prawa własności intelektualnej do jego nazwy,  domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, banerów, treści i zdjęć zamieszczanych w Serwisie (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie  w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.
  4. Sklep Internetowy, będący jedną z funkcjonalności Serwisu, umożliwia w szczególności uzyskanie informacji o Towarach oraz Zamówienie Towarów.
  5. Klient może kontaktować się z Sprzedawcą w szczególności pod numerem tel.:
    733012727 oraz 733010068 , w godz. 8:00 - 17:00 w dni robocze (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres biuro@wodykarpackie.pl.
  6. Do korzystania z Serwisu w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą  JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies. Informacja o typach plików cookies i celach, w jakich są one wykorzystywane zawarta jest w Polityce Prywatności.
  7. Dla skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Klient akceptuje niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu przy użyciu stosownego formularza, zarówno podczas Rejestracji, a ponadto każdorazowo podczas składania Zamówienia. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.


II. Definicje

  1. Hasło – ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.
  2. Biuro Obsługi Klienta– centrum obsługi Klienta, dostępne pod wskazanym w pkt I. ppkt 5. Regulaminu numerem telefonu i adresem e-mail , za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Towarach, zasadach funkcjonowania Sklepu oraz złożyć Zamówienie.
  3. Klient / Usługobiorca - osoba fizyczna (w tym konsument) posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na rzecz, której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi  lub zawarta może być Umowa Sprzedaży.
  4. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Konto (Konto Klienta) – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta (w szczególności o złożonych Zamówieniach), oznaczony indywidualnym loginem i hasłem, dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu się w panelu administracyjnym użytkownika Sklepu Internetowego.
  6. Koszyk – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
  7. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy lub na zlecenie osoby trzeciej.
  8. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta wraz z informacjami o plikach cookies wykorzystywanych przez Serwis, stanowiących integralną część Regulaminu, dostępnych w Sklepie Internetowym.
  9. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
  10. Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura, polegająca na założeniu przez Klienta Konta w Serwisie, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego w Serwisie.
  11. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych pod adresem https://wodykarpackie.pl/.
  12. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu dostępna za pośrednictwem strony internetowej https://wodykarpackie.pl/ umożliwiająca składanie Zamówień.
  13. Sprzedawca/Usługodawca - „Wody Karpackie” sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000373636, nr REGON: 180648744, NIP: 6852309205.
  14. Towar – każda rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży, w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
  15. Treści – wpisy lub artykuły prasowe zamieszczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
  16. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy  za pośrednictwem Serwisu,
  17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, określające w szczególności rodzaj i/lub liczbę Towarów, miejsce dostawy  Towaru, formę płatności ceny za Towar.
  18. Umowa Sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży zawierana jest wyłącznie w języku polskim i podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
  19. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


III. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

  1. Na warunkach określonych w Regulaminie, Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu świadczy nieodpłatnie Usługi polegające na:
    1. zakładaniu i prowadzeniu Kont Klientów w Sklepie Internetowym,
    2. umożliwianiu zawierania Umów Sprzedaży,
    3. informowaniu o Towarach w Sklepie Internetowym,
    4. wysyłaniu Newsletterów,
    5. umożliwianiu nawiązania kontaktu i zadawania pytań dotyczących Towarów za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta,
    6. umożliwianiu uzyskiwania aktualnych informacji na temat Sprzedawcy, realizowanych przez Sprzedawcę przedsięwzięć, realizacji zamówień itp.,
    7. udostępnianiu Treści w formie wpisów/artykułów prasowych etc.

Konto Klienta

  1. Umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 lit. a) powyżej zawierana jest na czas nieokreślony i zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i zaakceptowania formularza Rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie.
  2. W celu Rejestracji (założenia Konta Klienta) należy wypełnić formularz Rejestracji, podając wymagane dane, w tym dane osobowe, adres e-mail oraz hasło, dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu, treścią Polityki Prywatności oraz potwierdzić fakt tego zapoznania i akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie  właściwego checkboxa.
  3. Akceptując formularz Rejestracyjny Klient potwierdza prawdziwość danych podanych w formularzu Rejestracyjnym. Z chwilą akceptacji formularza Rejestracyjnego dochodzi do zawarcia Umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.
  4. Założenie Konta, jak również wykonywanie praw i obowiązków Klienta – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, odbywać się może wyłącznie przez osobę umocowaną do działania w imieniu tych podmiotów. 
  5. Rejestracja, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne.
  6. Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu Rejestracyjnym.
  7. Klient, który dokonał Rejestracji uzyskuje pełen dostęp do funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności do historii zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
  9. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w Serwisie i jest zobowiązany w szczególności do:
    1. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
    2. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne,
    3. powstrzymywania się od wykorzystywania Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,
    4. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  10. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 lit. a) powyżej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: biuro@wodykarpackie.pl. W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje usunięcia Konta Usługobiorcy lub jego danych osobowych z Serwisu.
  11. Usługodawca  może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 lit. a) powyżej w każdym czasie i bez podawania przyczyny, informując o tym Klienta na adres e – mail podany w Koncie, na 14 dni przed planowanym usunięciem Konta. Niezależnie od powyższego, Usługodawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa w pkt 1 lit. a) ze skutkiem natychmiastowym, jeśli: 
    1. cel Rejestracji lub sposób korzystania z Konta  jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu;
    2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich;
    3. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta;
    4. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w rażący bądź uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
    5. podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub prawdziwości, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;
    6. Klient nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
  12. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę, jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
  13. W każdym czasie Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 lit. a), za porozumieniem stron.
  14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za porozumieniem Stron umowy o której mowa w pkt 1 lit. a) powyżej pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

Informowanie o Towarach i Zawieranie Umów Sprzedaży

  1. Klient jest uprawniony do złożenia Zamówienia również w przypadku niedokonania Rejestracji. W takim wypadku umowa na świadczenie Usługi, o której mowa w pkt 1 lit. b) zawierana jest na czas określony – na czas realizacji Zamówienia. Ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji. 

Newsletter

  1. Usługa, o której mowa w punkcie 1 lit. d) dostępna jest dla Klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego linku udostępnionego mu wraz z Newsletterem. 

Zadawanie pytań dotyczących Towarów i nawiązywanie kontaktu z Usługodawcą

  1. Usługodawca umożliwia Klientom zadawanie pytań dotyczących Towarów, jak również nawiązywanie kontaktu z Usługodawcą z wykorzystaniem Biura Obsługi Klienta. 
  2. W przypadku pytań zadanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Usługodawca udziela odpowiedzi na zadane pytanie na adres e-mailowy, z którego wpłynęło zapytanie, zastrzegając sobie prawo do pozostawienia pytania bez odpowiedzi, zwłaszcza jeśli pytanie nie będzie dotyczyło konkretnego Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym, bądź też, jeśli informacje stanowiące przedmiot zapytania, znajdują się w Serwisie. 
  3. Zadanie pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt zwrotny ze strony Usługodawcy na adres e – mail, z którego wpłynęło zapytanie.

Nawiązywanie kontaktu telefonicznego przez Biuro Obsługi Klienta

  1. W celu nawiązania kontaktu telefonicznego z Usługodawcą Klient powinien wykonać połączenie telefoniczne na numer telefonu wskazany w pkt I. ppkt 5. Po uzyskaniu połączenia Klient łączy się z konsultantem Usługodawcy, precyzując temat rozmowy. 

Udostępnianie Treści w formie wpisów/artykułów prasowych

  1. Usługa, o której mowa w punkcie 1 lit. g) dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich     użytkowników Serwisu bez konieczności Rejestracji oraz informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.


IV. Zawarcie Umowy Sprzedaży 

  1. Usługodawca umożliwia Klientowi Sklepu Internetowego:
    1. złożenie Zamówienia (zakupu) wybranych Towarów, tj. zawarcie Umowy Sprzedaży na odległość, po zalogowaniu się na Koncie lub w przypadku gdy Klient nie dokonał uprzednio Rejestracji, poprzez wypełnienie i akceptację formularza Zamówienia; 

Zamówienia 

  1. Sprzedaż towarów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym należy:
    1. zalogować się do Sklepu internetowego, wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia i podejmować kolejne czynności techniczne, zgodnie z instrukcją wyświetlaną w Serwisie.
    2. w przypadku gdy Klient nie dokonał Rejestracji - wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, wypełnić formularz dotyczący danych do wysyłki, dostawy oraz płatności i podejmować kolejne czynności techniczne, zgodnie z instrukcją wyświetlaną w Serwisie.
  3. Złożenie Zamówienia wymaga podania przez Klienta niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. w szczególności imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego i/lub innych danych wskazanych w Serwisie. 
  4. Sprzedawca podaje Klientowi będącemu Konsumentem informacje o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy, oznaczenie Sprzedawcy, informacje o łącznej cenie za Towary oraz opłacie za dostawę Towaru, informację o prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, informację o czasie trwania Umowy Sprzedaży – na okres jej wykonywania. 
  5. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym Zamówieniu, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji („Potwierdzenie Zamówienia”). Z chwilą otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa Sprzedaży na odległość.   
  6. Potwierdzenie Zamówienia jest wysyłane do Klienta nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. 
  7. Klient może anulować Zamówienia poprzez wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta najpóźniej do momentu Potwierdzenia Zamówienia. Możliwość  anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  8. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru. W przypadku czasowej niedostępności Towaru Klient zostanie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia oraz zostanie poproszony o potwierdzenie woli dalszej realizacji Zamówienia lub jego anulowania ze zwrotem uiszczonych opłat. W sytuacji wyrażenia przez Klienta woli dalszej realizacji Zamówienia, wiadomość zawierająca Potwierdzenie Zamówienia zostanie Klientowi wysłana po przyjęciu Towaru na magazyn Sprzedawcy. 
  9. W przypadku trwałego braku Towaru Klient zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa i otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Zamówienie będzie w takim przypadku realizowane w pozostałej części. 
  10. Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży. 
  11. Klient może być informowany o statusie Zamówienia poprzez smsy lub e – maile oraz za pośrednictwem Konta. 

Płatności za Towary

  1. Umieszczenie w Sklepie określonego Towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie  do zawarcia umowy.
  2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.
  3. Klient ma możliwość zapłaty ceny oraz pozostałych kosztów pozostających w związku z Umową Sprzedaży za pobraniem (przy odbiorze), przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w systemie rozliczeniowym („PayU”). 
  4. W przypadku płatności elektronicznej w systemie rozliczeniowym PayU, Klient dokonuje zapłaty bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, będąc przeniesionym do strony płatności. Wpłata należności jest księgowana do kilku minut. 
  5. W przypadku braku płatności bezgotówkowej w podanym czasie Klient zobowiązany jest dokonać  ponownej płatności, o czym jest informowany w Serwisie i drogą mailową. W przypadku braku wpłaty po 3 dniach Zamówienie są anulowane. 
  6. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu bankowego, Klient otrzymuje e – mail z numerem rachunku bankowego, na który powinien dokonać wpłaty. Płatność powinna być dokonana w ciągu 6 dni po otrzymaniu wiadomości z numerem rachunku do wpłaty. W przypadku braku płatności w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamówienie zostanie anulowane. 
  7. Płatności gotówkowe (za pobraniem) dokonywane są przy odbiorze Towaru do rąk kuriera. 
  8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych form płatności do wartości zamawianych Towarów. 
  9. Zgłoszenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT .
  10. W przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta Sprzedawca jest zobowiązany wystawić paragon fiskalny. Uprawnienie do żądania wystawienia oraz doręczenia faktury VAT przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną .  
  11. Klienci będący osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną mają prawo żądać wystawienia faktury VAT wyłącznie podczas składania Zamówienia, poprzez wybór odpowiedniego wariantu. W przypadku wyboru przez Klientów o których mowa w niniejszym punkcie wariantu paragonu, Klient taki nie ma prawa żądać przekształcenia paragonu fiskalnego na fakturę VAT.
  12. Sprzedawca wystawia oraz doręcza faktury VAT/paragony fiskalne w formie papierowej. Na życzenie Klienta, Sprzedawca może wystawić fakturę VAT w formie elektronicznej w formacie PDF. W takim wypadku Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną na adres e – mail podany w Koncie Klienta lub podany w trakcie składania Zamówienia, w terminie do 7 dni od daty doręczenia żądania wydania Klientowi faktury elektronicznej. 
  13. Klient, akceptując Regulamin oraz Politykę Prywatności upoważnia Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług. 

Odbiór i dostawa Towaru 

  1. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich Sprzedawcy lub InPost (Paczkomat).
  2. W przypadku złożenia Zamówienia o wartości co najmniej 250 zł, dostawa Towarów jest bezpłatna. W pozostałych wypadkach, koszt wysyłki wynosi:
    1. a) 13 zł - w przypadku InPost (Paczkomat); 
    2. b) 19 zł - w przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera na wskazany przez Klienta adres.
  3. Koszt dostawy może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany w trybie wskazanym w pkt X.5.
  4. Koszt wysyłki, z zastrzeżeniem pkt 27 zdanie pierwsze pokrywa Klient i jest on podawany przez Sprzedawcę każdorazowo podczas składania Zamówienia.
  5. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. 
  6. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania właściwej kwoty na koncie Sprzedawcy. W przypadku przesyłek za pobraniem termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim biegnie od dnia potwierdzenia Zamówienia. W przypadku Zamówień na artykuły aktualnie niedostępne termin realizacji może się wydłużyć, o czym Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany.
  7. Dostawa realizowana jest na warunkach wskazanych w regulaminie firmy kurierskiej dokonującej dostawy.
  8. W przypadku, gdy Klient podczas odbioru Zamówienia stwierdzi, że opakowanie jest uszkodzone, zaleca się w miarę możliwości Klienta sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta.
  9. Sprzedawca zastrzega, że Towary o wadze przekraczającej 80 kg są wysyłane na półpaletach lub paletach bez usługi wniesienia. W przypadku, gdy Klient życzy sobie aby Towary o wadze przekraczającej 80 kg wysłać w inny niż ww. sposób powinien skontaktować się z Sprzedawcą celem dokonania ustaleń w tym zakresie. Sprzedawca ma prawo odmówić wysłania Towarów w inny niż wskazany w zdaniu pierwszym sposób. 
  10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.


V. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość 

  1. Klient, będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość  może od tej umowy odstąpić bez podawania przyczyny, składając w tym celu odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. 
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: „Wody Karpackie” sp. z o.o., ul. Pużaka 16 A, 38-400 Krosno lub pocztą elektroniczna na adres: biuro@wodykarpackie.pl.
  4. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową, Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia prześle Konsumentowi potwierdzenie jego odebrania. 
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą, zaś jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zostało złożone zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta, oferta przestaje wiązać. 
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy na adres: „Wody Karpackie” sp. z o.o., ul. Pużaka 16 A, 38-400 Krosno nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. 
  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za pomocą przelewu bankowego, na rachunek wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
  10. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 
    1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    5. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


VI. Rękojmia za wady i gwarancja 

  1. Sprzedawca dostarcza Towary wolne od wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym wobec Klientów będących Konsumentami. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne zawartych w Kodeksie cywilnym. 
  2. Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 (czternaście) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę. 
  3. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego drogą mailową. 
  4. Szczegółowe informacje o procesie reklamacyjnym dostępne są za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta albo u Sprzedawcy. 
  5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem, Klient może składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wodykarpackie.pl.


 VII. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu  

  1. Usługodawca zapewnia poprawne działanie Serwisu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, zgłoszone przez Klientów. 
  2. Usługodawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na potrzebę przeprowadzenia konserwacji lub rozbudowy bazy technicznej. 
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej z których korzysta Klient. 
  4. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach funkcjonowania Serwisu za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. 
  5. W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. 
  6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Serwisu w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku danych. 


VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

  1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:
    1. wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
    2. wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018.1930) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą/Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
    3. wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
    1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 
    2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
    3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 
  3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).


IX. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w tym prowadzących działalność gospodarczą jest Usługodawca, tj. „Wody Karpackie” sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Pużaka 16 A, 38-400 Krosno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000373636, nr REGON: 180648744, NIP: 6852309205.
  2. Administrator zapewnienia  ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w przepisach  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  „RODO"). 
  3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz ich ochrony, jak również prawa przysługujące Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora oraz dane kontaktowe do Administratora znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu, stanowiącej załącznik do Regulaminu. 


X. Postanowienia końcowe 

  1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
  4. Aktualny Regulamin Sklepu jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
  5. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Serwisu, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Usługodawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Serwisu przepisów prawa. Usługodawca powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu, w formie informacji przesłanej na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 (czternaście) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.  Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
  6. Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są: 
    1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość; 
    2. Polityka Prywatności.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ………2020 r.